Polityka prywatności i plików cookies

Sklepu internetowego https://bajomi.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://bajomi.pl, zwanego dalej Sklepem.

Dane Administratora Danych Osobowych:

Właścicielem Sklepu, a jednocześnie Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Joanna Baron prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sklep Jeździecki BAJOMI Joanna Baron, ul. Główna 4, 43-424 Drogomyśl, NIP 5482583616, REGON 380170785.

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@bajomi.pl

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w różnych celach:

 1. W celu świadczenia usług oferowanych w Sklepie, realizacji zamówień dokonanych
  w Sklepie, odpowiedzi na zapytania kierowane do Sklepu
  Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy).

 2. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających
  z przepisów prawa
  Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP, adres e-mail (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora danych osobowych z obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 3. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes).

 4. W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Administratora, Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: data
  i godzina odwiedzin strony,
  rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes tj. poznanie aktywności klientów na stronie internetowej).

 5. W celu administrowania stroną internetową Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym - dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Administratora (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes tj. administrowanie stroną internetową).

 6. W celu marketingowym, tj. w celu przesyłania newslettera, Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: adres e-mail (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody).

Wymóg podania danych osobowych:

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z oferty Administratora.

 2. W celu korzystania z usług Sklepu, dokonywania zakupów w Sklepie oraz otrzymania odpowiedzi na zapytanie kierowane do Sklepu konieczne jest podanie imienia i nazwiska, firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, adresu e-mail, numeru telefonu - bez tego nie jest możliwe korzystanie z usług Sklepu, dokonywanie w nim zakupów oraz otrzymywanie odpowiedzi od Administratora.

 3. W celu otrzymania faktury za zakupy, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP, adresu e-mail - bez tego nie jest możliwe prawidłowe wystawienie i doręczenie faktury.

 4. W celu otrzymywania newslettera, konieczne jest podanie adresu e-mail - bez tego nie jest możliwe nawiązanie przez Administratora kontaktu mailowego.

Prawo wycofania zgody:

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć.

 2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to
  w tym celu wystarczy wysłać wiadomość bezpośrednio na adres e-mail:
  biuro@bajomi.pl

 3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie:

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu
o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem adresu e-mail, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

Odbiorcy danych osobowych:

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora np. dostawcom płatności, podmiotom realizującym dostawę towarów, firmom dostarczającym usługi informatyczne, księgowe itp.

Ponadto z właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu może wynikać konieczność przekazania Pana/Pani danych osobowych również innym podmiotom, jednak każdy taki przypadek udostępnienia danych osobowych jest poddany przez Administratora starannej analizie.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:

Administrator może przekazać dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pana/Pani dane mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych.

W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO).

Okres przetwarzania danych osobowych:

Administrator przechowuje Pana/Pani dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki istnie podstawa prawna przechowywania danych.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres:

 • trwania umowy lub do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów określonego przepisami prawa
  - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania -
  w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies
  i administrowania stroną internetową.

Uprawnienia podmiotów danych:

 1. Posiada Pan/Pani prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych, a więc ma Pan/Pani prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarza Państwa dane osobowe. Ponadto ma Pan/Pani prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, uzyskania ich kopii, a także uzyskania informacji o: celach przetwarzania danych, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach (lub kategoriach odbiorców) danych, planowanym okresie przechowywania danych, a także o wszelkich prawach, które Panu/Pani przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

 2. Sprostowania danych osobowych, co oznacza, że przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia).

 3. Usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo to przysługuje Panu/Pani, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
  w inny sposób przetwarzane,
 • cofnął Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • wniósł Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego, któremu podlega Administrator.

Administrator może odmówić usunięcia Pana/Pani danych osobowych w takim zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które polega na możliwości żądania przez Pana/Panią od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 • jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwi się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • w sytuacji, gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • jeżeli wniósł Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw tego sprzeciwu.
 1. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje wtedy, gdy podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dlatego w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Jednak, zgodnie
  z przepisami Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że: istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne
  w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że ma Pan/Pani prawo otrzymać
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, pod warunkiem, że dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy i jednocześnie przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 1. Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możliwa jest odmowa ich spełnienia (po analizie i wyłącznie w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna).
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w Polityce prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@bajomi.pl

Prawo do wniesienia skargi: Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja na temat Cookies:

 1. Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Administrator korzysta (np. Google’a).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, przykładowo takie, jak:
 • zapewnianie bezpieczeństwa - pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu
  z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej - pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać
  z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji - w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji - jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk - pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie itp.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową
  i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk Administrator wykorzystuje narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.
 1. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają wykorzystywanie cookies, jednak każdy użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki we własnym urządzeniu.

Postanowienia końcowe: W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.